ధర్మం వాస్తవికత
ఇస్లాం

ధర్మం వాస్తవికత

Meezan book ఉపోద్ఘాతం.2 ధర్మం వాస్తవికత Essence of Religion ధర్మం యొక్క సారాంశం *నేను జిన్నాతులను, మానవులను సృష్టించినది వారు నన్ను ఆరాధించటానికి మాత్రమే. (Quran – 51 : 56) *మేము ప్రతి సముదాయంలోనూ ప్రవక్తను ప్రభవింపజేశాము. అతని ద్వారా (ప్రజలారా!) ”అల్లాహ్‌ను మాత్రమే ఆరాధించండి. ఆయన తప్ప ఇతరత్రా మిథ్యా దైవాలకు దూరంగా ఉండండి” అని బోధపరచాము. ఆ తరువాత అల్లాహ్‌ కొందరికి సన్మార్గం చూపాడు. మరికొందరిపై అపమార్గం రూఢీ అయిపోయింది. ధిక్కరించినవారికి…

ప్రార్థన-నమాజు
ఇస్లాం ప్రార్థన

ప్రార్థన-నమాజు

మరి మీరు నమాజును నెరవేర్చిన తరువాత నిలుచున్నా, కూర్చున్నా, పరుండినా అల్లాహ్ను స్మరిస్తూ ఉండండి. అయితే పరిస్థితులు కుదుటపడిన తరువాత మాత్రం నమాజును నెల కొల్పండి. నిస్సందేహంగా నమాజును నిర్ధారిత వేళల్లో చేయటం విశ్వాసులకు విధిగా చేయబడింది. (Quran – 4 : 103) *Importance of the Prayer * (ప్రార్థన ప్రాముఖ్యత) -TheForemostDirective- (1.అత్యున్నత ఆదేశం) మా ఆయతులుబోధించబడినప్పుడు సజ్దాలోపడిపోయే వారు, తమ ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఆయన పవిత్రతను కొనియాడే వారు, గర్వపడనివారుమాత్రమేమాసూక్తులనునమ్ము తారు.వారి…

ఖురాన్ సంకలనా క్రమం
ఖురాన్

ఖురాన్ సంకలనా క్రమం

అనువాదకుని మాట ప్రియమైన సోదరసోదరీమణులారా! ఖురాను గ్రంథం వివిధ రూపాల్లో వర్గీకరించబడి ఉంది. సామాన్య వర్గీకరణ ప్రకారం- ఒక్కొక్క సూరాను ఒక్కొక్క అధ్యాయంగా పేర్కొంటారు. అలాచూస్తే నూట పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అవుతాయి. అయితే ఖురాను గ్రంథం స్వయంగా 15:87 వ వాక్యంలో ఒక వర్గీకరణ చేస్తుంది. దాని ప్రకారం- ఫరాహీ విద్యా పీఠం పండితులు 114 సూరాలను ఏడు గ్రూపులుగా వర్గీకరించారు. కనుక ఇక మీదట గతంలో అధ్యాయాలుగా పేర్కొనే సూరాలను, సూరాలుగానే పేర్కొంటూ, ఈ ఏడు…